Uncategorized

Valprogram för Heby kommun

Röd politik för välfärd och klimat

Kommunen som arbetsgivare

 • Ge de anställda rätt till heltid, med möjlighet till deltid.
 • Gör fast anställning till norm.
 • Utveckla kommunala vikariepooler med fastanställd personal för att klara bemanningen i äldreomsorg, skolor och förskolor.

Äldreomsorg

 • Öka brukarnas valfrihet inom den kommunala äldreomsorgen.
 • Stoppa kundvalssystemet – försvara den gemensamma välfärden.

Skola och utbildning

 • Utveckla miljön som profilämne i skolan – öka samarbetet med Gröna Kunskapshuset.
 • Förbättra vuxenutbildningen (Centrum för livslångt lärande).
 • Inga fler friskolor.
 • Nej till betyg längre ned i åldrarna.

Förskola och barnomsorg

 • Stärk miljöarbetet i förskolan, i samarbete med Gröna Kunskapshuset.
 • Satsa resurserna på förskolan – säg nej till vårdnadsbidrag.

Integration
Arbetslösheten i Sverige är hög, och den är särskilt hög bland invandrare. En hög arbetslöshet gör att löner och anställningstrygghet försämras. Det är bra för de rika, men dåligt för oss andra. Den borgerliga regeringen sänker skatterna för de rika. Det vill vi ändra på. Vi vill istället använda pengarna till att anställa fler. Vi vill också satsa på utbildning och praktik för de som inte har arbete. Vi vill bekämpa diskriminering på arbetsmarknaden, och det måste gå snabbare att värdera utländska meriter och betyg. Så länge det finns arbetslöshet vill vi ha en högre ersättning till de som är arbetslösa.

 • Satsa på full sysselsättning – anställ fler i offentlig sektor.
 • Satsa på utbildning och praktik för arbetslösa.
 • Motverka diskriminering på arbetsmarknaden.

Utbyggd kollektivtrafik

Transportsektorn orsakar stora utsläpp av växthusgaser. Tåg är det mest miljövänliga transportmedlet, förutsatt att järnvägsnätet är väl utbyggt. Vänsterpartiet är det parti på riksplanet som vill satsa mest på järnvägar.

 • Bygg ut persontågtrafiken.
 • Skapa ett tågstopp för persontåg i Vittinge.
 • Bygg ut busstrafiken inom kommunen.

Klimatsäkra jobben!
Tre stora arbetsgivare i kommunen har idag sin verksamhet strax intill järnvägen: företagsparken i Morgongåva, tegelbruket i Vittinge samt sågen i Heby. Vi vill att det på sikt byggs industrispår med tillhörande lastkajar till dessa företag för att möjliggöra godstransporter med tåg.
Med långsiktiga visioner och konkreta förslag har Heby kommun goda möjligheter att klara den nödvändiga klimatomställningen, samtidigt som tillväxten och jobben säkras.

 • Planera byggandet av industrispår och lastkajar i Vittinge, Morgongåva och Heby.

Sala-Heby Energi
Vänsterpartiet vill att Sala-Heby Energi bygger ut fjärrvärmenäten i Heby kommun. Vi vill skapa ett lokalt kretslopp där avloppsvatten renas och används för bevattning av lokala salixodlingar, det vill säga snabbväxande energiskog, som i sin tur eldas och görs till fjärrvärme.

Renat avloppsvattnet är utmärkt gödning för energiskog. Genom att ta tillvara den näring som finns i avloppsvattnet kan vi också minska utsläppen av kväve och fosfor till omkringliggande vattendrag.

Enköpings kommuns energibolag, ENA Energi, bedriver sedan flera år tillbaka ett sådant här projekt med stor framgång. Genom att öka samarbetet mellan Sala-Heby Energi och ENA Energi kan vi lära av deras erfarenheter. Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala kan hjälpa till med markanalyser. För att projektet ska nå framgång behöver vi också bygga upp bra samarbeten med Länsstyrelsen och kommunens lokala lantbrukare.

 • Bygg ut fjärrvärmenäten.
 • Bygg vindkraftverk.
 • Bygg fler solelanläggningar.

Hebygårdar och Hebyfastigheter

 • Bygg lågenergihus – använd trä som byggmaterial.
 • Skärp kraven på energieffektivitet vid nybyggnation och ombyggnation.

Andra klimatsatsningar vi vill göra

 • Inför en vegetarisk dag i veckan i skolor och förskolor.
 • Öka stödet till Gröna Kunskapshuset.

Röd politik för välfärd och klimat

Klimat

Utbyggd kollektivtrafik

Transportsektorn orsakar stora utsläpp av växthusgaser. Tåg är det mest miljövänliga transportmedlet, förutsatt att järnvägsnätet är väl utbyggt. Vänsterpartiet är det parti på riksplanet som vill satsa mest på järnvägar.

· Bygg ut persontågtrafiken.

· Skapa ett tågstopp för persontåg i Vittinge.

· Bygg ut busstrafiken inom kommunen.

Klimatsäkra jobben!

Tre stora arbetsgivare i kommunen har idag sin verksamhet strax intill järnvägen: Morgongåva Företagspark, Moniers tegelbruk i Vittinge samt Heby Såg. Vi vill att det på sikt byggs industrispår med tillhörande lastkajar till dessa företag för att möjliggöra godstransporter med tåg.

Med långsiktiga visioner och konkreta förslag har Heby kommun goda möjligheter att klara den nödvändiga klimatomställningen, samtidigt som tillväxten och jobben säkras.

· Planera byggandet av industrispår och lastkajar i Vittinge, Morgongåva och Heby.

Sala-Heby Energi

Vänsterpartiet vill att Sala-Heby Energi bygger ut fjärrvärmenäten i Heby kommun. Vi vill skapa ett lokalt kretslopp där avloppsvatten renas och används för bevattning av lokala salixodlingar, det vill säga snabbväxande energiskog, som i sin tur eldas och görs till fjärrvärme.

Renat avloppsvattnet är utmärkt gödning för energiskog. Genom att ta tillvara den näring som finns i avloppsvattnet kan vi också minska utsläppen av kväve och fosfor till omkringliggande vattendrag.

Enköpings kommuns energibolag, ENA Energi, bedriver sedan flera år tillbaka ett sådant här projekt med stor framgång. Genom att öka samarbetet mellan Sala-Heby Energi och ENA Energi kan vi lära av deras erfarenheter. Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala kan hjälpa till med markanalyser. För att projektet ska nå framgång behöver vi också bygga upp bra samarbeten med Länsstyrelsen och kommunens lokala lantbrukare.

· Bygg ut fjärrvärmenäten.

· Bygg vindkraftkraftverk.

· Bygg fler solelanläggningar.

Hebygårdar och Hebyfastigheter

· Bygg lågenergihus – använd trä som byggmaterial.

· Skärp kraven på energieffektivitet vid nybyggnation och ombyggnation.

Andra klimatsatsningar vi vill göra

· Inför en vegetarisk dag i veckan i skolor och förskolor.

· Öka stödet till Gröna Kunskapshuset.

Äldreomsorg

· Stoppa kundvalssystemet.

· Ge de anställda rätt till heltid med möjlighet till deltid.

· Gör fast anställning till norm.

· Utveckla en kommunal vikariepool med fastanställd personal.

· Öka brukarnas valfrihet inom den kommunala äldreomsorgen.

Skola och utbildning

· Utveckla miljön som profilämne i skolan – öka samarbetet med Gröna Kunskapshuset.

· Inga fler friskolor.

· Nej till betyg längre ned i åldrarna.

· Förbättra vuxenutbildningen (Centrum för livslångt lärande).

Förskola och barnomsorg

· Stärk miljöarbetet i förskolan, i samarbete med Gröna Kunskapshuset.

· Utveckla en kommunal vikariepool med fastanställd personal.

· Satsa resurserna på förskolan – säg nej till vårdnadsbidrag.

Integration

Arbetslösheten i Sverige är hög, och den är särskilt hög bland invandrare. En hög arbetslöshet gör att löner och anställningstrygghet försämras. Det är bra för de rika, men dåligt för oss andra. Den borgerliga regeringen sänker skatterna för de rika. Det vill vi ändra på. Vi vill istället använda pengarna till att anställa fler. Vi vill också satsa på utbildning och praktik för de som inte har arbete. Vi vill bekämpa diskriminering på arbetsmarknaden, och det måste gå snabbare att värdera utländska meriter och betyg. Så länge det finns arbetslöshet vill vi ha en högre ersättning till de som är arbetslösa.

· Satsa på full sysselsättning – anställ fler i offentlig sektor.

· Satsa på utbildning och praktik för arbetslösa.

· Motverka diskriminering på arbetsmarknaden.

Skriv en kommentar